عنوان مقاله : اخذ مجوزهای ورود و ترخیص

 اخذ مجوزهای ورود و ترخیص : به منظور اخذ مجوز ورود و همچنین به دنبال آن اخذ مجوز ترخیص کالا،می بایست کلیه اطلاعات و مدارک مربوط به کالای پزشکی در سامانه ورود و ترخیص اداره تجهیزات پزشکی ثبت گردد.در ادامه این روند پرونده  ثبت شده  به کارشناسان تجهیزات پزشکی ارائه می گردد.
لازم به توضیح می باشد قبل از ارسال پرونده به اداره کل تجهیزات پزشکی با توجه به کلاس خطر وسیله پزشکی کارشناسان این شرکت مدارک مورد نیاز برای اخذ مجوز را بررسی و در صورت نقص مراتب به شرکت وارد کننده اعلام خواهد شد .
-  کالاهای تجهيزات پزشكي به سه دسته  دندانپزشكي ، آزمايشگاهي وتجهیزات  پزشکی تقسیم می گردند
- ورود -ترخیص همزمان: فرآیند ورود و ترخیص همزمان مشمول کالاهایی می شود که زمان کافی برای اخذ مجوز ورود ندارند و یا کالا به گمرک مورد نظر رسیده باشد ،در این صورت مجوز ورود و ترخیص همزمان برای کالای مورد نظر صادر خواهد شد.
  در مرحله اخذ مجوز ترخیص کالا ،پس از ورود کالا به گمرکات مجاز و اخذ قبض انبار و تر خیصیه همراه با سایر مدارک مربوطه که شامل :
1-اصل فاکتور
2-اصل نسخه دوم متقاضی
3-کپی لیست عدل بندی همراه با شماره سریال /لات نامبر و تاریخ تولید و انقضا برای کالاهای دارای زمان معین مصرف /مصرفی
4-کپی ثبت سفارش کالا
5-کپی گواهی مبدا
6-کپی قبض انبار /ترخیصیه /بارنامه
و همچنین تکمیل فرم های مربو طه پرونده می باشد ،پرونده کالا جهت اخذ مجوز ترخیص به اداره کل توسط کارشناسان این شرکت ارسال می گردد.در نهایت پس از بررسی، مجوز ترخیص ،بر روی فاکتور به صورت مهر برجسته و هولوگرام اداره کل تجهیزات صادر خواهد شد