عنوان مطلب : عودت پرونده های مسکوت سامانه ثبت قدیم به کارتابل الکترونیکی شرکتها
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، مهندس رویا شهبازی رئیس اداره فناوری اطلاعات گفت : با توجه به اطلاعیه های قبلی، سوابق کلیه پرونده های ثبت وسیله پزشکی تایید شده یا در حال بررسی در سامانه قبلی ثبت محفوظ بوده و همچنین شرکتها امکان ثبت پرونده اصلاحیه را دارند، ولیکن تمامی پرونده های قدیمی که دارای شرایط ذیل می باشند، پرونده عودت و IRC های موقت مذکور ابطال گردید.

1-به درخواست شرکتها جهت جلوگیری از تداخل GTIN های تکراری در هنگام تولید IRC های جدید و یا در هنگام بروزرسانی تمدید نمایندگی، پرونده هایی که تحویل دبیرخانه اداره کل نشده اند، باطل گردید.

2-پرونده هایی که بیشتر از دو ماه از اعلام نقص آنها به شرکت گذشته و شرکت هیچ گونه اقدامی جهت رفع نقص پرونده ننموده است باطل گردید (بجز پرونده هایی که نقص آن در خصوص ارزیابی بالینی یا ارزیابی عملکرد بوده است).

وی در ادامه اضافه کرد: این پرونده های عودت شده قابل برگشت نمی باشند.

مهندس شهبازی در پایان بیان کرد: پیرو ابلاغ قبلی روال ثبت تجهیزات پزشکی، مدت زمان رفع نقص کامل پرونده از زمان اعلام نقص اولیه کارشناس، به مدت حداکثر 2 ماه در نظر گرفته شده و پس از گذشت این زمان، پرونده بصورت خودکار و سیستمی عودت خواهد شد.