عنوان مطلب : توالی گام به گام اخذ گواهینامه استاندارد ایزو 17025

پیرو الزام اخذ استاندارد ایزو17025:2017 برای آزمایشگاه های کنترل کیفی تجهیزات پزشکی، مراحل گام به گام  اخذ گواهینامه برای برآورده سازی الزام مذکور، منتشر شد.

توالی گام به گام اخذ گواهینامه استاندارد ایزو 17025
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، دکتر افروز لطیفی گفت: پیرو الزام اخذ استاندارد ایزو17025:2017 برای آزمایشگاه های کنترل کیفی تجهیزات پزشکی، مراحل گام به گام اخذ گواهینامه برای برآورده سازی الزام فوق در 9 مرحله جهت اطلاع رسانی مشمولین به شرح ذیل ترسیم گردیده است. 
همچنین دوره های آموزشی در چهار مرحله مجزا مربوط به بخش های مختلف آخرین نسخه استاندارد طبق برنامه زمانبندی مشخص جهت تسریع در امر فوق برگزار می گردد.

مشاهده و دریافت فایل مراحل گام به گام اخذ گواهینامه

مشاهده برنامه زمانبندی