عنوان مطلب : مصوبات سومین جلسه کمیته تخصیص ارز تجهیزات پزشکی

سومین جلسه کمیته تخصیص ارز تجهیزات پزشکی در روز شنبه 97/04/30 و یکشنبه 97/04/31 با حضور اعضا تشکیل و مصوبات آن منتشر شد.

مصوبات سومین جلسه کمیته تخصیص ارز تجهیزات پزشکی
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، سومین جلسه کمیته تخصیص ارز تجهیزات پزشکی در روز شنبه 97/04/30 و یکشنبه 97/04/31 با حضور اعضا تشکیل و موارد به شرح ذیل مصوب گردید.

مشاهده مصوبات سومین جلسه کمیته تخصیص ارز تجهیزات پزشکی