عنوان مطلب : مصوبات چهارمین جلسه کمیته تخصیص ارز تجهیزات پزشکی / فهرست تجهیزات و ملزومات ضروری مشمول دریافت ارز به نرخ رسمی

چهارمین جلسه کمیته تخصیص ارز تجهیزات پزشکی در روز دوشنبه 97/05/15 و سه شنبه 97/05/16 با حضور اعضا تشکیل و مصوبات آن منتشر شد.

مصوبات چهارمین جلسه کمیته تخصیص ارز تجهیزات پزشکی / فهرست تجهیزات و ملزومات ضروری مشمول دریافت ارز به نرخ رسمی
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، چهارمین جلسه کمیته تخصیص ارز تجهیزات پزشکی در روز دوشنبه 97/05/15 و سه شنبه 97/05/16 با حضور اعضا تشکیل و موارد به شرح ذیل مصوب گردید.
*مشاهده مصوبات چهارمین جلسه کمیته تخصیص ارز تجهیزات پزشکی
*مشاهده فهرست تجهیزات پزشکی ضروری مشمول دریافت ارز به نرخ رسمی مصوب چهارمین جلسه کمیته تخصیص ارز تجهیزات پزشکی