عنوان مطلب : مدارك لازم جهت اخذ شناسنامه فعاليت افراد حقيقي و حقوقي توليدكننده داخلي

-روزنامه رسمي

- آگهي تأسيس شركت مهر

 -كارت شناسايي نماينده متقاضي

-جواز تأسيس

- گواهي فعاليت صنعتي و يا ساير مجوزهاي مربوط به توليد

-پروانه بهره برداري از وزارت صنايع و يا ساير مجوزهاي مربوط به توليد از مراجع قانوني مربوطه -گواهي طي دوره ناظرفني

-استانداردهاي خط توليد شامل استانداردهاي بين المللي 9001 ISO , 13485 ISO وگـواهي GMP

-پروانه علامت استاندارد صادره توسط موسسه ملي استاندارد (در مورد كالاهـاي مشـمول استاندارد اجباري الزامي است)

-تاييديه هاي بين المللي محصولات نظير FDA – CE و ساير تاييديه ها 

تبصره : چنانچه متقاضي داراي چند نوع محصول مي باشد، ارائه مدارك مربوط به هر محصول ضروري است.

مدارك لازم جهت اخذ شناسنامه فعاليت افراد حقوقي واردكننده

-روزنامه رسمي

- آگهي تأسيس شركت مهر

-كارت شناسايي نماينده متقاضي

-گواهي طي دوره ناظر فني

-مدارك مربوط به ثبت نمايندگي شامل: الف) نامه نمايندگي مطابق ماده 8 ب) تعهدنامه كمپاني  ج) تعهدنامه نماينده داخلي مطابق پيوست

 -مدارك لازم جهت اخذ شناسنامه فعاليت افراد حقيقي واردكننده بازرگاني كارتمهر

-كارت شناسايي نماينده متقاضي

-گواهي طي دوره ناظر فني

-مدارك مربوط به ثبت نمايندگي شامل: الف) نامه نمايندگي مطابق ماده 8 ب) تعهدنامه كمپاني  ج) تعهدنامه نماينده داخلي 

-روزنامه رسمي

- آگهي تأسيس شركت مهر

 -كارت شناسايي نماينده متقاضي

-جواز تأسيس

- گواهي فعاليت صنعتي و يا ساير مجوزهاي مربوط به توليد

-پروانه بهره برداري از وزارت صنايع و يا ساير مجوزهاي مربوط به توليد از مراجع قانوني مربوطه -گواهي طي دوره ناظرفني

-استانداردهاي خط توليد شامل استانداردهاي بين المللي 9001 ISO , 13485 ISO وگـواهي GMP

-پروانه علامت استاندارد صادره توسط موسسه ملي استاندارد (در مورد كالاهـاي مشـمول استاندارد اجباري الزامي است)

-تاييديه هاي بين المللي محصولات نظير FDA – CE و ساير تاييديه ها 

تبصره : چنانچه متقاضي داراي چند نوع محصول مي باشد، ارائه مدارك مربوط به هر محصول ضروري است.

مدارك لازم جهت اخذ شناسنامه فعاليت افراد حقوقي واردكننده

-روزنامه رسمي

- آگهي تأسيس شركت مهر

-كارت شناسايي نماينده متقاضي

-گواهي طي دوره ناظر فني

-مدارك مربوط به ثبت نمايندگي شامل: الف) نامه نمايندگي مطابق ماده 8 ب) تعهدنامه كمپاني  ج) تعهدنامه نماينده داخلي مطابق پيوست

 -مدارك لازم جهت اخذ شناسنامه فعاليت افراد حقيقي واردكننده بازرگاني كارتمهر

-كارت شناسايي نماينده متقاضي

-گواهي طي دوره ناظر فني

-مدارك مربوط به ثبت نمايندگي شامل: الف) نامه نمايندگي مطابق ماده 8 ب) تعهدنامه كمپاني  ج) تعهدنامه نماينده داخلي